Het Eindhovens kanaal is van ons allemaal, deel 1

Geschreven door Peter Struik

Dit artikel gaat over het dossier Picuskade; het willen aanpassen van de Verordening Ruimte 2014 door het college voor de EHS waarde; "Het Eindhovens Kanaal is van ons allemaal" en; het plan van John Körmeling hoe een Ecologische Verbinding Zone duurzaam tot stand kan komen. Helaas komt ook weer het kappen van groen in de EHS zone van het Eindhovens kanaal aan bod.

 

 

Gemeente Eindhoven
T.a.v. haar Raadsleden
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Eindhoven, 27 juni 2016

Onderwerp: “Het Eindhovens Kanaal, is van ons allemaal!”
- Picuskade;
- Eindhovens Kanaal als nieuw blauw groene zone;
- wijziging verordening Ruimte 2014;
- EVZ plan gestart door John Körmeling.


Geachte leden van de Gemeenteraad,

Wij vragen u zich te willen gaan bezighouden, met een aantal bij elkaar horende zaken. Gelegen op het snijvlak van de wijken Tongelre, Stratum, Eindhoven centrum; het Eindhovens Kanaal. 

Mogelijk heeft u kennis genomen van een aantal brieven van burgers, organisaties t.a.v. nieuwe zienswijzen voor het dossier Picuskade. De Brabantse Milieu Federatie (BMF) heeft zich uitgesproken tegen het voornemen van het college inzake Picuskade. Ook Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) wordt nu pas betrokken bij dit dossier. 

Door het college zijn met burgers oriënterende gesprekken gevoerd over deze netelige kwestie. Iets dat is ontstaan door het plegen van een onrechtmatige overheidsdaad de afgelopen jaren. Dit traject krijgt een vervolg, dat niet is te overzien.

In het verlengde van dossier Picuskade, is gesproken over het Eindhovens Kanaal. Het pleidooi dat de Werkgroep Picuskade/NRE in september 2013 in de raadszaal hield de kanaalzone als groene parkzone te ontwikkelen, in de her-ontwikkelende stad, lijkt nu te landen. Lijkt, want het ambitieniveau bij het college is alleen te vatten in het begrip: “bouwen”.

Wij hebben nu de werktitel gestart: “Het Eindhovens kanaal is van ons allemaal!”

Onder deze vlag starten wij voor burgers een ontwikkelproces. Wij doen nu een oproep: “Ondernemers en burgers zich te verenigen en met elkaar te kijken wat mogelijk is, in de 1001 kansen die er zijn.” Wij vragen hierbij de gemeente, ambtenaren en politiek expliciet, op haar handen te gaan zitten. Deze keer geen niet-transparante grondpolitiek of achterkamertjes planmethodiek te bedrijven. Huidige bestuurlijke ideeën, plannen die er zijn, aan de voorkant van dit nieuwe proces, van en door burgers, op tafel te leggen. Waarom? Alleen dan kan er een open duurzaam proces ontstaan. Waaruit via duidelijke kaders, stap voor stap, een meerjarig plan, kan worden gewerkt. Integraal met de buurten.

De reden hiervan is dat wij merken dat het college voornemens is, via en ingediend verzoek bij de Provincie Noord Brabant, de kwaliteit van de leefomgeving van het Eindhovens Kanaal te verlagen. Populair gezegd; de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) te ‘marginaliseren.’ Zowel voor de groene - als blauwe component. Zie hiervoor onderstaande print screen.

In het huidige regeerakkoord van het kabinet Rutte II, is afgesproken dat de EHS toch inclusief de verbindingszones wordt aangelegd. Gemeente Eindhoven wijkt bewust af van het kabinetsbeleid!

Wij vragen de politiek in Eindhoven en Brabant hierin stelling te nemen.

Door als college af te wijken, haalt zij de echte agenda, daar waar het in de praktijk voor burgers om gaat, te verduurzamen, van tafel. Dit college lijkt te vervallen in Picuskade reflexen, zoals die eerder in april en juli 2015 plaatsvonden. 

Op meerdere tijdstippen werd bijvoorbeeld Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) niet juist geïnformeerd. Hoe dit komt en wat de gevolgen zijn, is door TGE en de politiek eerst zelf te onderzoeken.

Burgers zijn ondertussen zelf begonnen en zijn de duurzame weg ingeslagen.

Met eigen middelen is een uniek Ecologische Verbinding Zone plan ontwikkeld voor het dossier Picuskade. Dit circulaire plan is het begin in de ombouw van de Eindhovense Kanaalzone. Onderscheidend in Nederland en daarbuiten. Voor meer informatie over deze visie, kunt u contact opnemen met John Körmeling. 

Wij vragen behalve politiek lef, uw politieke medewerking. Het omarmen van deze echt groene, duurzame ambitie. Tot slot constateren wij dat ook dit jaar, in april/mei in de EHS zone van het Eindhovens Kanaal (Kanaaldijk Zuid) gedurende het broedseizoen, tientallen volwassen gezonde bomen zijn gerooid. Alle bomen zijn verdwenen. Dit zijn weer meerdere overtredingen in de zorgplicht uit de Flora & Faunawet. 

Ook Trefpunt Groen Eindhoven is weer niet betrokken geweest bij dit proces!

 

Op dit punt vragen wij daarom ook om een uitleg van de dossierhouder uit dit college.

Wij vertrouwen op een juiste behandeling, en zijn natuurlijk altijd bereid al de genoemde
punten verder toe te lichten. Wij zien uit naar uw reactie op korte termijn.


Met vriendelijke groet,


Peter Struik
Namens een aantal betrokken buurtbewoners.
Oud-voorzitter voormalige Werkgroep Picuskade/NRE

Nieuw Realististich Eindhoven staat voor burgerparticipatie nieuwe stijl in Eindhoven. Een ontdekking voor ambtenaren, bestuurders en politici. Burgers de producten van het domein: duurzame herontwikkeling van de stad.

volg ons ook op

       

© 2013-2020. Alle rechten voorbehouden.