Sanering gasfabriek terrein NRE wordt niet conform Raadsbesluit uitgevoerd.

Geschreven door Peter Struik

Onderstaand kunt u een video en foto's bekijken over de huidige sanering van het NRE terrein, bij de achterzijde van gebouw 2. Waar vroeger de gashouder "David" heeft gestaan. Deze gashouder brandde op 29 september 1970 af. Dit gebeurde nadat de sloop op een onkundige manier was aangepakt.

 

De afgebrande gashouder is later verder afgebroken. Echter niet helemaal, het fundament bleef achter. Bij de toenmalige afbraak is ruim 15.000 liter teer verwijderd. Dit bleek uit het oude saneringsdossier, dat buurtbewoners hebben gelezen.

De nu zichtbare vervuiling heeft zich verspreid tot buiten het terrein (Patrijsstraat en omgeving). Dit bleek ook uit het voor u bekende NRE milieudossier (2013-2015). In een eerder stadium, en bij analyse van alle eerdere milieurapporten, zou dit deel, Patrijsstraat e.o., ook worden gesaneerd. Om onduidelijke reden gebeurt dit nu niet. Het college, gemeente Eindhoven, is tot op heden niet voornemens deze grote deels mobiele vervuilingsplek met teer, olie, PAK, zware metalen en andere bodemvervuiling uit de buurt te verwijderen. Zij beperkt zich tot een klein oppervlakkig deel op het NRE terrein zelf.

Zoals eerder o.a. door mij aan het college en raad is gemeld, komt deze bodemvervuiling van het NRE terrein, ook in het oppervlaktewater terecht (dit heeft een meervoudig juridisch kader). Deze vervuiling vindt plaats o.a. ter hoogte van de Fazantlaan, de omgeleide beek de Lakerlopen (bij Dommelhoef). Uiteindelijk stroomt dit vervuilde water de rivier De Dommel in.


Oude gas-/waterbuis die de wijk in loopt.

Er zullen maatregelen moeten worden genomen om dit "lekkage proces" te stoppen / te veranderen. Wel zodanig, dat de gemeente Eindhoven zich niet onttrekt van haar zorgplicht die zij heeft. Anders dan de door dit college aangekondigde bomenkap (V17/29057) aan de buurt die geldt voor de hele Fazantlaan. Dit gebeurt volgens de Gemeente omdat de bomen langzaam sterven en in een slechte conditie verkeren. Dit is saneren in een omgekeerde volgorde (..).


Teer - en gas eruptie

Ook heeft het college juridisch afgesproken met de Raad, middels o.a. een Raadsbesluit, dat de vervuilingskernen op het NRE terrein helemaal worden verwijderd. Bij gebouw 2 is dit nu dus niet gebeurd. Het college schendt hiermee de gemaakte afspraken met de Raad, initiatiefnemers en de buurtbewoners.


Binnenring fundament van een gashouder achter Gebouw 2.

Ik verzoek het college, de gemeente, maar ook de ODZOB hierin te handhaven. De saneerder heeft het fundament van de oude gashouder David NIET verwijderd. De huidige sanering is tot op heden daarmee niet efficiënt. Feitelijk zinloos. Er is namelijk geen elke financier, bank die particulieren zal faciliteren op een niet goed gereinigd terrein. Ook als later blijkt dat dit tot problemen leidt.

Ik vraag college, raadsleden en Omgeving Dienst Zuidoost Brabant om nu in te grijpen.

Met vriendelijke groet,

 

Peter Struik

 

Nieuw Realististich Eindhoven staat voor burgerparticipatie nieuwe stijl in Eindhoven. Een ontdekking voor ambtenaren, bestuurders en politici. Burgers de producten van het domein: duurzame herontwikkeling van de stad.

volg ons ook op

       

© 2013-2020. Alle rechten voorbehouden.